Kushi Logo new.png

KUSHI GALLERY

KakaoTalk_20211018_114804608_02

KakaoTalk_20211018_114804608_02

KakaoTalk_20211018_114804608_03

KakaoTalk_20211018_114804608_03

KUSHI Logo Hamilton

KUSHI Logo Hamilton

KakaoTalk_20211018_114804608_01

KakaoTalk_20211018_114804608_01

KakaoTalk_20211018_114804608_04

KakaoTalk_20211018_114804608_04

KakaoTalk_20211018_114804608_05

KakaoTalk_20211018_114804608_05

KakaoTalk_20211018_114804608_06

KakaoTalk_20211018_114804608_06

KakaoTalk_20211018_114919234

KakaoTalk_20211018_114919234

KakaoTalk_20211018_114914394

KakaoTalk_20211018_114914394

KakaoTalk_20211018_114852569

KakaoTalk_20211018_114852569

KakaoTalk_20211018_114908098

KakaoTalk_20211018_114908098

Sashimi

Sashimi

Teriyaki Pork Rib

Teriyaki Pork Rib

Miso marinated Lamb Rack

Miso marinated Lamb Rack

Salmon Tataki

Salmon Tataki

Scotch fillet steak

Scotch fillet steak

Grilled brocollini

Grilled brocollini